Luzem - czyli zakupy na wagę

Ludzie

Praca zdalna w Tukanowym Gnieździe
Energia prosto z nieba

Inspiracje

Inspiracje

Lawendę się je!
mnn.jpg
PlayPause
Featured

Przyrząd pomiarowy do integracji danych z pomiarów TLS i UAV

Skanowanie laserowe to bezkontaktowa metrologiczna metoda pomiaru punktów na powierzchni ziemi, obiektów pochodzenia naturalnego a także będących wytworem działalności człowieka.

Metoda ta znajduje zastosowanie w: pomiarach geodezyjnych, inżynierskich, inwentaryzacjach budowlanych, pomiarach objętości mas ziemi i tym podobnych.

Przedmiotem prac badawczo‑rozwojowych była kula pomiarowa wraz z poziomowaną podstawką dla potrzeb integracji pomiarów naziemnym ska­nerem laserowym i bezzałogowym statkiem po­wietrznym (BSP) tzw. „dronem”. Kula ta umożliwia jednoczesną rejestrację zdefiniowanych punktów w przestrzeni poprzez pomiar naziemnym skane­rem laserowym w postaci chmury punktów, jak również przez BSP w postaci zdjęć cyfrowych lub chmur punktów oraz możliwość ich pomiaru tech­niką GNSS (Global Navigation Satellite Systems), celem wpasowania pomierzonych informacji prze­strzennych w globalny układ współrzędnych z za­chowaniem wysokiej precyzji integracji danych. Również wykorzystanie zestawów zdjęć i skanów pozyskanych za pomocą BSB umożliwia wygenero­wanie opracowań metrycznych, takich jak chmu­ry punktów, modele 3D, ortofotoplany itp., jeżeli w trakcie nalotu zarejestrowano fotopunkty po­ siadające współrzędne w przyjętym układzie od­niesienia.

Będąca wynikiem prac badawczo‑rozwojowych referencyjna kula pomiarowa poprzez graficzne naniesienie markera fotopunktu na powierzchnię sfery oraz umieszczenie na jej powierzchni punk­tu pomiarowego dla tradycyjnych technik geo­dezyjnych i pomiarów satelitarnych GNSS staje się uniwersalnym punktem osnowy geodezyjnej i fotogrametrycznej. Kule referencyjne znajdu­ją zastosowanie wszędzie tam, gdzie pojedyncza technologia pomiarowa nie umożliwia pozyskania kompletnej informacji geometrycznej o mierzonym obiekcie. Przede wszystkim obszar zastosowań to:

  • pomiary obiektów przemysłowych i inżynier­skich;
  • pomiary obiektów zabytkowych;
  • pomiary obiektów wielkokubaturowych i wiel­kopowierzchniowych.

We wszystkich przypadkach gdzie skomplikowa­na struktura i geometria obiektu, jak również jego otoczenie utrudniają dostęp z ziemi do wszystkich jego partii (np. infrastruktura zakładów prze­mysłowych), konieczne jest uzupełnienie pozy­skanych danych technikami naziemnymi o dane możliwe do pozyskania za pomocą BSP. Zastoso­wanie opracowanych w ramach prac badawczo‑rozwojowych kul referencyjnych w tych pomia­rach zapewnia zarówno przyspieszenie pozyskania danych, jak również ich spójność geometryczną.

W ramach prowadzonych badań przeanalizowa­no i przetestowano kilka rozwiązań koncepcyj­nych markerów na potrzeby integracji danych z pomiarów naziemnymi skanerami laserowymi i bezzałogowymi statkami powietrznymi. Umiesz­czona na poziomowanej podstawce kula pomia­rowa z kontrastowym markerem jako fotopunkt dla zdjęć i centrem dla pomiarów klasyczną tech­niką geodezyjną oraz RTK GPS została wybrana jako rozwiązanie optymalne, a jej prototyp został przetestowany w ramach prowadzonych badań. Rezygnacja z klasycznych statywów geodezyjnych, integracja pomiarów w oparciu o wspólne punkty referencyjne i możliwość ich pomiaru klasyczny­mi technikami geodezyjnymi to cechy, które pod­noszą komfort pracy wykonawców, skracają czas konieczny na realizację zamówienia, przy jedno­czesnym zapewnieniu maksymalnej możliwej do osiągnięcia precyzji.

Obszar zastosowań przyrządu pomiarowegoRelated Articles