Featured

Projekt „Developing Innovative Sustainable Cooperation Opportunities” (DISCO)

Połączenie wiedzy akademickiej z pomysłem innowatorów to często podstawowy warunek sukcesu nowego przedsiębiorstwa na rynku. Takie założenie stało u podstaw idei projektu „Developing 
Innovative Sustainable Cooperation Opportunities” (DISCO).

DISCO to projekt finansowany przez Europej­ski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), który odpowiada za wzmocnienie zdolności innowacyj­nych europejskich instytucji szkolnictwa wyższego poprzez wspólne uczenie się, współpracę i prze­pływ wiedzy. Celem DISCO jest rozwój umiejętno­ści w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości, osiągnięty poprzez szkolenie i mentoring studen­tów oraz pracowników szkół wyższych, wsparcie doradcze dla start‑upów, a także wzmacnianie po­tencjału pracowników naukowych i nienaukowych szkół wyższych.

Liderem tego zaplanowanego na lata 2022–2024 projektu jest Małopolska Szkoła Administracji Pu­blicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pozostali partnerzy tworzący konsorcjum to: Eu­ropean Centre for Women and Technology (ECWT) z Norwegii, Lucerne University of Applied Scien­ces and Arts (HSLU) ze Szwajcarii, a także Lviv Polytechnic National University (LPNU) z Ukrainy. Partnerem w I fazie projektu była również orga­nizacja Shine2Europe z Portugalii, a w 2023 r. pla­nowane jest rozszerzenie konsorcjum o nowych partnerów z Ukrainy.
Projekt DISCO osiągnie swoje cele poprzez zapro­jektowanie i stworzenie nowych form współpracy i eksperymentów za pośrednictwem laboratoriów innowacji (realizowanych w Krakowie, Lucernie, Oslo i Lwowie), obserwatorium oraz poprzez opra­cowanie wspólnego masowego otwartego kursu online (MOOC), a wszystko to z myślą o wspiera­niu poczucia inicjatywy i przedsiębiorczego spo­sobu myślenia w Europie.

Dotychczas w ramach projektu DISCO wsparcie otrzymało 6 firm z różnych branż. Docelowo w ra­mach projektu zostanie przeszkolonych ponad ty­siąc studentów i pracowników uczelni (zarówno naukowych, jak i administracyjnych), a przeszło sto osób otrzyma wsparcie mentorów pochodzą­cych z Polski, Szwajcarii, Ukrainy i Norwegii. Wes­przemy również w trakcie realizacji projektu 30 start‑upów i scale‑upów.

Jednym z działań zrealizowanych w ramach tego przedsięwzięcia były międzynarodowe warszta­ty pn. „DISCO Innovation Lab March 2023”, które odbyły się w dniach 15–17 marca 2023 r. na Uniwer­sytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wśród gości zewnętrznych byli obecni m.in.: prof. Artur Wołek z Akademii Ignatianum, Jan Piekło, były Ambasa­dor Polski w Ukrainie, Andrzej Bańka, Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskie­go i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Woje­wództwa Małopolskiego, Paweł Suliński, dyrek­tor ds. Finance Common Shared Service w Hitachi Energy oraz Rafał Sułkowski, prezes Małopolskie­go Funduszu Ekonomii Społecznej. Podczas warsz­tatów m. in. omówiono pomysły na nowe przedsię­wzięcia biznesowe, a prelegenci dzielili się także swoimi doświadczeniami z zakresu wdrażania in­nowacyjnych rozwiązań dotyczących wsparcia start‑upów.

Do połowy 2024 r. partnerstwo DISCO wdroży spój­ny i kompleksowy zestaw sześciu działań. Skoncen­trują się one na zaangażowaniu instytucjonalnym w opracowanie planu na rzecz innowacyjnej wi­zji, nowej współpracy, wymiany dobrych praktyk, wsparciu dla start‑upów i scale‑upów, badaniach opartych na innowacjach oraz szkoleniach i men­toringu dla studentów oraz pracowników uczelni.

Więcej informacji na temat oferowanych form wsparcia na stronie internetowej projektu: https://heidisco.com/

Related Articles