Featured

Uniwersytet Jagielloński otworzył Przestrzenie Kreatywnej Współpracy

System Przestrzeni Kreatywnej Współpracy w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (PKW) powstał dzięki środkom Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

System Przestrzeni Kreatywnej Współpracy w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (PKW) powstał dzięki środkom Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim, by wspierać szereg aktywności kreatywnych i prorozwojowych w zakresie współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z partnerami społecznymi, gospodarczymi oraz publicznymi przy zapewnieniu  nfrastrukturalnego i merytorycznego zaplecza.

PKW wpisuje się w szereg inicjatyw i po­mysłów realizowanych w Uniwersy­tecie Jagiellońskim, które mają zwiększać kompe­tencje i umiejętności społeczności akademickiej w zakresie stosowania metod kreatywnych i party­cypacyjnych do radzenia sobie z problemami zgła­szanymi przez otoczenie społeczno‑gospodarcze Uniwersytetu, jak i projektowania nowoczesnych i praktycznych rozwiązań, z wykorzystaniem naj­nowszej wiedzy naukowej. W tym wymiarze jed­nym z podstawowych celów systemu PKW jest zwiększenie roli uniwersytetu w ekosystemie inno­wacji Krakowa i Małopolski. Punktem odniesienia na poziomie międzynarodowym są, między inny­mi, D.SCHOOL w Stanford University, Think Corner w Helsinkach czy Campus Hybernska w Pradze. I podobnie jak w powyższych miejscach, założe­niem jest by Uniwersytet stał się miejscem projek­towania i wdrażania ważnych społecznie i gospo­darczo rozwiązań podnoszących jakość naszego życia i umożliwiających lepsze funkcjonowanie społeczności, zwłaszcza lokalnych.

Obecnie infrastruktura obejmuje 5 nowocześnie wyposażonych sal. Zastosowano w nich pomysło­we rozwiązania architektoniczne, a liczne prak­tyczne udogodnienia ułatwiają organizację prac w różnych ustawieniach i z wykorzystaniem róż­nych metod kreatywno‑partycypacyjnych. Po­mieszczenia znajdują się w budynkach pięciu wydziałów, to jest Wydziału Chemii, Wydziału Geografii i Geologii, Wydziału Matematyki i In­formatyki, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Wydziału Zarządzania i Ko­munikacji Społecznej. Więcej o pomieszczeniach można dowiedzieć się na stronie https://pkw.uj.e­du.pl

W ramach wsparcia merytorycznego system PKW umożliwia współpracę z doświadczoną kadrą w celu realizacji projektów, warsztatów i szkoleń. Pracuje­my nowoczesnymi metodami jak: Design Thinking, Living Lab, Project Based Learning i wiele innych.

Najbliższe plany to etap pilotażowy, który obejmuje m.in. realizację semestratonu #SDG48h Challenge oraz prowadzenie pierwszych działań we współ­pracy z otoczeniem społeczno‑gospodarczym. #SDG48h Challenge to semestralny hackathon dla studentek, studentów, doktorantek i doktorantów UJ, ukierunkowany na wypracowanie lokalnych roz­wiązań, które przyczynią się do skuteczniejszego osiągania celów zrównoważonego rozwoju do roku 2030, sformułowanych przez ONZ (tzw. Sustaina­ble Development Goals). Inicjatywa ta zakończy się targami innowacji społecznych 16 czerwca 2023 r.

Inicjatywa ta jest pierwszym ogólnouniwersytec­kim przedsięwzięciem, które organizuje Zespół ds. Przestrzeni Kreatywnej Współpracy wraz z koor­dynatorami wydziałowymi. Równolegle powsta­ją inicjatywy rozwijane na poziomie wydziałów, w szczególności przez te wydziały, gdzie pomiesz­czenia PKW się znajdują. System PKW posłuży też innym projektom realizowanym przez UJ. Dosko­nałym przykładem jest projekt Campus Living Lab, który ruszył z końcem marca 2023 r. jako inicjatywa przedstawicieli Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Geografii i Geologii, przy czynnym udziale kadry akademickiej z innych wy­działów umiejscowionych na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, a który w przyszłości ma angażować zarówno mieszkańców jak i otoczenie społeczno‑gospodarcze.

System Przestrzeni Kreatywnej Współpracy za­czął formalnie funkcjonować 17 marca 2023 roku, ale realizowane już i niebawem rozpoczynane, jak i planowe projekty rodzą się już od dłuższego cza­su. Pojawiają się także nowe, szczególnie ze strony społeczności akademickiej i partnerów zewnętrz­nych, którzy optymistycznie i z dużą wolą współ­pracy przyjęli start nowego projektu na Uniwer­sytecie Jagiellońskim. Cieszymy się na wszystkie te inicjatywy, jesteśmy otwarci na współpracę i zapraszamy instytucje publiczne, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, a także mieszkańców Krakowa i Małopolski do ko -kreacji z Uniwersy­tetem Jagiellońskim – podkreślają twórcy Prze­strzeni Kreatywnej Współpracy.

Related Articles