O czasopiśmie Archiwum Ankieta Redakcja Newsletter

 
 
Wzornictwo przemysłowe
 
VI Forum Innowacji
 
Technologie - Triada Design
 
Samorząd a przedsiębiorca
 
Współpraca się opłaca - Klastry w Małopolsce
 
E-Biznes
 
 

Współpraca się opłaca - Klastry w Małopolsce

 

W ostatnich kilku miesiącach powstało w Krakowie kilka inicjatyw klastrowych, których głównym celem jest stworzenie lub intensyfikacja powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu zajmującymi się określoną dziedziną nauki. Podstawowym efektem projektu klastra jest wzmocnienie współpracy między sektorem badawczo – rozwojowym (B+R) a firmami oraz pomiędzy samymi przedsiębiorcami, co przyczynia się do podniesienia konkurencyjności miasta i regionu w oczach potencjalnych inwestorów. Jest to możliwe poprzez korzyści osiągnięte dzięki współpracy w niektórych obszarach, podczas gdy w pozostałych utrzymywana będzie dynamiczna konkurencja. Warunkiem sukcesu jest różnorodna grupa potencjalnych partnerów klastra, która zapewni wieloaspektowe spojrzenie na problemy regionu, a także szeroką promocję projektu, gwarantując tym samym upowszechnianie jego rezultatów w Polsce, a także Unii Europejskiej, USA oraz na innych rynkach.

Przy określaniu definicji klastra nie można pominąć również jego roli w kreowaniu rozwiązań innowacyjnych oraz pobudzaniu nowych form biznesu. Innowacyjne klastry różnią się od tradycyjnych lokalnych systemów produkcyjnych tym, że istotne jest tam partnerstwo i współpraca nie tylko między firmami, ale także między firmami i światem nauki, badań. Instytuty badawcze oraz szkoły wyższe są więc w takich klastrach istotnymi podmiotami, które wchodzą w sieci powiązań i interakcje ze współpracującymi między sobą przedsiębiorstwami danego systemu produkcyjnego. Możliwa staje się wówczas efektywna komunikacja o ofercie, a także problemach obu środowisk oraz budowa konsorcjów realizujących konkretne przedsięwzięcia badawczo-wdrożeniowe, które są w stanie skutecznie aplikować o różnorodne środki finansowe.

Kraków jest drugim po Warszawie centrum naukowo-badawczym i jednym
z najszybciej rozwijających się ośrodków gospodarczych, przyciągającym każdego roku miliony euro inwestycji zagranicznych. Jest tu zlokalizowany znaczący kapitał ludzki i świetna baza dla rozwoju gospodarki – przede wszystkim sektorów wysokich technologii. Warto w tym miejscu wspomnieć o cenionych uczelniach jak Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza czy Akademia Rolnicza oraz wielu światowej klasy instytutach naukowo-badawczych (m.in. Instytut Farmakologii PAN, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Instytut Zootechniki w Balicach, czy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie). Kraków i okolice to także miejsce, gdzie swoje siedziby ulokowało wiele firm z rozwojowych branż jak biomedycyna, farmacja, IT i energetyka. Zaliczymy do nich m.in międzynarodowe koncerny ABB, Delphi, Motorola, IBM, multinarodową spółkę Pliva, ComArch, Solidex, Aspel, Diagnostyka, czy IBSS Biomed.

Ze względu na wyżej przedstawione argumenty można stwierdzić, że Kraków to miasto, które daje wielkie możliwości rozwoju gospodarki – przede wszystkim sektorów związanych z transferem technologii. Pewnym problemem jest jednak niewystarczająca współpraca między sektorem B+R a przedsiębiorstwami, która warunkuje brak efektywnego przełożenia dokonań naukowych na grunt przemysłu. Jest to jedna z zasadniczych bolączek polskiej gospodarki sprawiająca, iż jej poziom innowacyjności jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Jak pokazują jednak doświadczenia niektórych państw, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, możliwym panaceum na taką sytuację jest właśnie zorganizowana współpraca firm i instytucji naukowych w ramach klastra. Koncentracja wzajemnie powiązanych ze sobą przedsiębiorstw, uczelni i innych instytucji naukowych na danym obszarze, przyczynia się bowiem do efektywnego podziału pracy między nimi, stymulując ich innowacyjność, co w konsekwencji prowadzi do przyspieszonego rozwoju całego regionu.

Uniwersytet Jagielloński dostrzegając wielki, a zarazem nie w pełni wykorzystany potencjał sektora nauk przyrodniczych, zainicjował proces tworzenia Klastra Life Science Kraków, jako zorganizowanej struktury, zdolnej do stworzenia skutecznego procesu tworzenia nowych technologii w powyższej dziedzinie oraz ich komercjalizacji. Inicjatywa tworzenia Klastra Life Science ma jednak szansę efektywnej realizacji tylko przy zaangażowaniu partnerów z Krakowa i okolic. Dlatego też już w marcu 2006 r. Uniwersytet Jagielloński podpisał umowę konsorcjum z Akademią Rolniczą im. Hugona Kołłątaja oraz Jagiellońskim Centrum Innowacji Sp. z o.o. w celu realizacji polityki rozwojowej w dziedzinie life science. Następstwem umowy było rozpoczęcie działań mających na celu promocję idei powstania klastra wśród przedstawicieli lokalnych ośrodków naukowo – badawczych, przedstawicieli szkół wyższych, szpitali, jak również przedsiębiorców, którzy działają w dziedzinie life science. Jeszcze w marcu br. rozesłano informacje o powstającej inicjatywie do blisko 20 firm i instytucji, które mogły być potencjalnie zainteresowane uczestnictwem w tworzeniu klastra, z czego 7 instytucji zadeklarowało współpracę. Kolejna akcja informacyjna o klastrze miała miejsce na przełomie września i października 2006 r. Jej efektem było pozyskanie kilkudziesięciu firm i przedstawicieli sektora B+R chętnych do utworzenia nowej platformy współpracy. Najważniejszym jednak wydarzeniem w procesie budowy Klastra Life Science Kraków było uroczyste podpisanie przez firmy i instytucje otoczenia biznesu umowy o współpracy, które miało miejsce 20 października 2006 r. w Collegium Maius UJ. Oprócz Uniwersytetu Jagiellońskiego jego założycielami jest 31 firm i instytucji m.in.: Pliva Kraków, IBSS Biomed, Diagnostyka, Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Instytut Nafty i Gazu, Instytut Fizyki Jądrowej PAN. Sygnatariuszami umowy o współpracy są także przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych (Prezydent Miasta Krakowa, Marszałek Województwa oraz Wojewoda Małopolski). Spotkanie uświetnili swoją obecnością: JM Rektor UJ prof. dr hab. Karol Musioł, JM Rektor Akademii Rolniczej w Krakowie prof. dr hab. Janusz Żmija, Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz Sepioł, a także wielu prezesów i dyrektorów reprezentujących firmy oraz instytucje – partnerów klastra. Podczas spotkania wszyscy jego uczestnicy podkreślali, iż utworzenie Klastra Life Science Kraków spowoduje rozwój nowych technologii w dziedzinie nauk biomedycznych, rozpoznanie wspólnych pól zainteresowań firm i instytucji oraz nawiązanie inspirujących kontaktów między nimi, a także wymianę doświadczeń wykwalifikowanych specjalistów sektora life science, co korzystnie wpłynie na poziom badań. Zwrócono również uwagę, iż powstanie klastra przyczyni się do promocji kapitału ludzkiego (naukowców) dla rozwoju sektorów wysokich technologii, jak również do promocji wszystkich partnerów klastra oraz całego regionu małopolskiego ze swoim potencjałem infrastrukturalnym i innowacyjnym, jako atrakcyjnych podmiotów do nawiązania współpracy z zainteresowanymi przedstawicielami sektora life science z Polski i zagranicy. Realizacja powyższych zamierzeń zostanie dokonana poprzez opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju Klastra w oparciu o potencjał innowacyjny regionu, a także:

•    stworzenie studium wykonalności dla Klastra Life Science Kraków jako odpowiedź na brak fachowych opracowań z zakresu rozwoju nauk przyrodniczych w Małopolsce i ich przełożenia na działalność komercyjną,
•    spotkania i konferencje dotyczące transferu wiedzy i technologii z zakresu life science dla szkół wyższych, ośrodków naukowo – badawczych oraz przedsiębiorców zainteresowanych działaniem klastra, w tym bezpośrednie spotkania przedstawicieli klastra z ww. instytucjami,
•    spotkania przedstawicieli szkół wyższych i innych ośrodków naukowo-badawczych oraz przedsiębiorców zainteresowanych komercjalizacją w zakresie life science. Spotkania mają skutkować poszerzeniem współpracy, a także wdrożeniem konkretnych pomysłów w przemyśle (patenty, licencje). Planowane są spotkania branżowe life science oraz spotkania „skrojone na miarę”,
•    utworzenie strony internetowej klastra,
•    działania promocyjne klastra w Polsce i zagranicą, w tym: konferencje prasowe, reklama w mediach, reklama bezpośrednia, wyjazdy na szkolenia, warsztaty i seminaria.

Struktura organizacyjna Klastra Life Science Kraków jest już wstępnie opracowana. Najważniejszym organem w jego strukturze będzie Rada Klastra, która jako organ uchwałodawczy, podejmować będzie strategiczne decyzje dotyczące kierunków jego rozwoju. W skład Rady wchodzić będą przedstawiciele firm i instytucji, członków klastra. Organ przedstawicielski miałby kompetencje powołania organu wykonawczego złożonego z jednej lub kilku osób (decyzję w tej sprawie podejmie Rada Klastra).

Idea utworzenia Klastra Life Science w Krakowie jest stosunkowo młoda, ale bez wątpienia ma bardzo dużą szansę realizacji, co powodowane jest wielkim potencjałem miasta i regionu w dziedzinie nauk biomedycznych, chęcią zaangażowania się w tę inicjatywę ze strony instytucji B+R oraz przedsiębiorstw, a także zidentyfikowaną potrzebą intensyfikacji współpracy świata nauki i biznesu dla obopólnej korzyści.

Podobne cele przyświecały inicjatorom powstania innych krakowskich klatrów, tj. Małopolskiego Klastra Technologii Informatycznych, E-Klastra – Małopolskiego Klastra Informatycznego oraz Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii.

Zasadniczym celem Małopolskiego Klastra Technologii Informatycznych jest stworzenie platformy informacyjnej i narzędzi koordynacji działań wspierających proces tworzenia nowych przedsiębiorstw, w tym w oparciu o powstające innowacyjne technologie IT, rozpoznawanie potrzeb przedstawicieli świata nauki i biznesu prowadzących do zwiększania ich konkurencyjności, a także budowa konsorcjów aplikujących o środki finansowe do funduszy strukturalnych, programów ramowych i innych potencjalnych źródeł finansowania. Bardzo ważnym aspektem powstania Małopolskiego Klastra Technologii Informatycznych jest również stworzenie narzędzi informacji i koordynacji działań wspierających proces tworzenia nowych przedsiębiorstw, w tym w oparciu o innowacyjne technologie IT, a przy tym rozpoznanie możliwości i potrzeb outsourcingu wybranych obszarów działania przedsiębiorstw branży teleinformatycznej na rzecz powstających innowacyjnych firm. W inicjatywę budowy tego klastra zaangażowały się firmy (m.in.: ComArch, Solidex, ABB, Delhi), uczelnie (AGH, UJ, Politechnika Krakowska, WSB-NLU Nowy Sącz oraz PWSZ Tarnów), instytucje otoczenia biznesu (np. CZT AKCENT, Krakowski Park Technologiczny, czy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego), a także Województwo Małopolskie.
Powstanie E-Klastra – Małopolskiego Klastra Informatycznego współfinansowane było ze środków europejskich w ramach ZPORR. Celem budowy tej platformy współpracy był rozwój systemu innowacyjności w regionie w szczególności poprzez zbudowanie sieci powiązań pomiędzy firmami działającymi w szeroko pojętej branży IT a szkołami wyższymi kształcącymi przyszłych pracowników, przygotowanie inicjatyw, które będą korzystnie wpływać na rozwój biznesu IT w Małopolsce (szczególnie dotyczy to małych i średnich przedsiębiorstw) oraz promocję Małopolski jako konkurencyjnego regionu Europy. Partnerami w tej inicjatywie jest kilka firm i instytucji, m.in.: Ericpol Telecom Sp. z o.o., Inkubator Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, Wyższa Szkoła Zarządzania / The Polish Open University). Inicjatorem przedsięwzięcia jest krakowska spółka Multimedia Communication.
Jedyną ponadregionalną organizacją klastrową, która zainicjowana została w Krakowie jest Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii. Jego misją jest rozwój badań, kształcenie kadr oraz wdrożenia innowacyjnych technologii w celu zwiększenia pozyskania i wykorzystania czystej energii z lokalnych zasobów, a w konsekwencji uniknięcie emisji szkodliwych substancji do środowiska przyrodniczego. Perspektywicznie klaster zamierza zaangażować się w badania w obszarach wykorzystania energii jądrowej do zero-emisyjnej produkcji paliw płynnych, wytwarzania wodoru do napędu pojazdów mechanicznych, a także wykorzystania gazu ziemnego do napędu pojazdów w komunikacji miejskiej. Koordynatorem  przedsięwzięcia jest Akademia Górniczo-Hutnicza, a jej partnerami jest m.in.: Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Politechnika Rzeszowska, Instytut Nafty i Gazu, EC Kraków, PGNiG, ZE Rzeszów, władze regionalne oraz fundusze ekologiczne.
Jak każda duża inicjatywa, również klaster, potrzebuje nie tylko dobrych chęci, ale także środków finansowych na swoje powstanie i efektywne funkcjonowanie. Utworzenie platformy współpracy w ramach klastra daje dużą szansę na pozyskanie dofinansowania ze środków europejskich w latach 2007 – 2013. Wystarczy tu przytoczyć założenia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który w Działaniu 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw” przewiduje wsparcie dla kooperacyjnych powiązań przedsiębiorstw i instytucji sektora B+R poprzez tworzenie klastrów, sieci oraz partnerstw. Podobny rodzaj wsparcia, ale dla projektów ponadregionalnych, został przewidziany w Priorytecie 5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Warunkiem przystąpienia do konkursu na wsparcie klastrów w ramach Działania 5.1 („Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”) będzie lokalizacja klastra na terenie minimum dwóch województw. Ponadto w jego skład będzie musiało wchodzić co najmniej 10 przedsiębiorstw, które jednocześnie stanowią przynajmniej połowę wszystkich podmiotów będących członkami klastra. Ważnym źródłem pozyskiwania funduszy będzie również VII Program Ramowy, na potrzeby którego Komisja Europejska wyasygnowała kwotę blisko 54 mld euro.


W ostatnich kilku miesiącach powstało w Krakowie kilka inicjatyw klastrowych, których głównym celem jest stworzenie lub intensyfikacja powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu zajmującymi się określoną dziedziną nauki. Podstawowym efektem projektu klastra jest wzmocnienie współpracy między sektorem badawczo – rozwojowym (B+R) a firmami oraz pomiędzy samymi przedsiębiorcami, co przyczynia się do podniesienia konkurencyjności miasta i regionu w oczach potencjalnych inwestorów. Jest to możliwe poprzez korzyści osiągnięte dzięki współpracy w niektórych obszarach, podczas gdy w pozostałych utrzymywana będzie dynamiczna konkurencja. Warunkiem sukcesu jest różnorodna grupa potencjalnych partnerów klastra, która zapewni wieloaspektowe spojrzenie na problemy regionu, a także szeroką promocję projektu, gwarantując tym samym upowszechnianie jego rezultatów w Polsce, a także Unii Europejskiej, USA oraz na innych rynkach.

Przy określaniu definicji klastra nie można pominąć również jego roli w kreowaniu rozwiązań innowacyjnych oraz pobudzaniu nowych form biznesu. Innowacyjne klastry różnią się od tradycyjnych lokalnych systemów produkcyjnych tym, że istotne jest tam partnerstwo i współpraca nie tylko między firmami, ale także między firmami i światem nauki, badań. Instytuty badawcze oraz szkoły wyższe są więc w takich klastrach istotnymi podmiotami, które wchodzą w sieci powiązań i interakcje ze współpracującymi między sobą przedsiębiorstwami danego systemu produkcyjnego. Możliwa staje się wówczas efektywna komunikacja o ofercie, a także problemach obu środowisk oraz budowa konsorcjów realizujących konkretne przedsięwzięcia badawczo-wdrożeniowe, które są w stanie skutecznie aplikować o różnorodne środki finansowe.

Kraków jest drugim po Warszawie centrum naukowo-badawczym i jednym
z najszybciej rozwijających się ośrodków gospodarczych, przyciągającym każdego roku miliony euro inwestycji zagranicznych. Jest tu zlokalizowany znaczący kapitał ludzki i świetna baza dla rozwoju gospodarki – przede wszystkim sektorów wysokich technologii. Warto w tym miejscu wspomnieć o cenionych uczelniach jak Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza czy Akademia Rolnicza oraz wielu światowej klasy instytutach naukowo-badawczych (m.in. Instytut Farmakologii PAN, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Instytut Zootechniki w Balicach, czy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie). Kraków i okolice to także miejsce, gdzie swoje siedziby ulokowało wiele firm z rozwojowych branż jak biomedycyna, farmacja, IT i energetyka. Zaliczymy do nich m.in międzynarodowe koncerny ABB, Delphi, Motorola, IBM, multinarodową spółkę Pliva, ComArch, Solidex, Aspel, Diagnostyka, czy IBSS Biomed.

Ze względu na wyżej przedstawione argumenty można stwierdzić, że Kraków to miasto, które daje wielkie możliwości rozwoju gospodarki – przede wszystkim sektorów związanych z transferem technologii. Pewnym problemem jest jednak niewystarczająca współpraca między sektorem B+R a przedsiębiorstwami, która warunkuje brak efektywnego przełożenia dokonań naukowych na grunt przemysłu. Jest to jedna z zasadniczych bolączek polskiej gospodarki sprawiająca, iż jej poziom innowacyjności jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Jak pokazują jednak doświadczenia niektórych państw, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, możliwym panaceum na taką sytuację jest właśnie zorganizowana współpraca firm i instytucji naukowych w ramach klastra. Koncentracja wzajemnie powiązanych ze sobą przedsiębiorstw, uczelni i innych instytucji naukowych na danym obszarze, przyczynia się bowiem do efektywnego podziału pracy między nimi, stymulując ich innowacyjność, co w konsekwencji prowadzi do przyspieszonego rozwoju całego regionu.

Uniwersytet Jagielloński dostrzegając wielki, a zarazem nie w pełni wykorzystany potencjał sektora nauk przyrodniczych, zainicjował proces tworzenia Klastra Life Science Kraków, jako zorganizowanej struktury, zdolnej do stworzenia skutecznego procesu tworzenia nowych technologii w powyższej dziedzinie oraz ich komercjalizacji. Inicjatywa tworzenia Klastra Life Science ma jednak szansę efektywnej realizacji tylko przy zaangażowaniu partnerów z Krakowa i okolic. Dlatego też już w marcu 2006 r. Uniwersytet Jagielloński podpisał umowę konsorcjum z Akademią Rolniczą im. Hugona Kołłątaja oraz Jagiellońskim Centrum Innowacji Sp. z o.o. w celu realizacji polityki rozwojowej w dziedzinie life science. Następstwem umowy było rozpoczęcie działań mających na celu promocję idei powstania klastra wśród przedstawicieli lokalnych ośrodków naukowo – badawczych, przedstawicieli szkół wyższych, szpitali, jak również przedsiębiorców, którzy działają w dziedzinie life science. Jeszcze w marcu br. rozesłano informacje o powstającej inicjatywie do blisko 20 firm i instytucji, które mogły być potencjalnie zainteresowane uczestnictwem w tworzeniu klastra, z czego 7 instytucji zadeklarowało współpracę. Kolejna akcja informacyjna o klastrze miała miejsce na przełomie września i października 2006 r. Jej efektem było pozyskanie kilkudziesięciu firm i przedstawicieli sektora B+R chętnych do utworzenia nowej platformy współpracy. Najważniejszym jednak wydarzeniem w procesie budowy Klastra Life Science Kraków było uroczyste podpisanie przez firmy i instytucje otoczenia biznesu umowy o współpracy, które miało miejsce 20 października 2006 r. w Collegium Maius UJ. Oprócz Uniwersytetu Jagiellońskiego jego założycielami jest 31 firm i instytucji m.in.: Pliva Kraków, IBSS Biomed, Diagnostyka, Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Instytut Nafty i Gazu, Instytut Fizyki Jądrowej PAN. Sygnatariuszami umowy o współpracy są także przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych (Prezydent Miasta Krakowa, Marszałek Województwa oraz Wojewoda Małopolski). Spotkanie uświetnili swoją obecnością: JM Rektor UJ prof. dr hab. Karol Musioł, JM Rektor Akademii Rolniczej w Krakowie prof. dr hab. Janusz Żmija, Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz Sepioł, a także wielu prezesów i dyrektorów reprezentujących firmy oraz instytucje – partnerów klastra. Podczas spotkania wszyscy jego uczestnicy podkreślali, iż utworzenie Klastra Life Science Kraków spowoduje rozwój nowych technologii w dziedzinie nauk biomedycznych, rozpoznanie wspólnych pól zainteresowań firm i instytucji oraz nawiązanie inspirujących kontaktów między nimi, a także wymianę doświadczeń wykwalifikowanych specjalistów sektora life science, co korzystnie wpłynie na poziom badań. Zwrócono również uwagę, iż powstanie klastra przyczyni się do promocji kapitału ludzkiego (naukowców) dla rozwoju sektorów wysokich technologii, jak również do promocji wszystkich partnerów klastra oraz całego regionu małopolskiego ze swoim potencjałem infrastrukturalnym i innowacyjnym, jako atrakcyjnych podmiotów do nawiązania współpracy z zainteresowanymi przedstawicielami sektora life science z Polski i zagranicy. Realizacja powyższych zamierzeń zostanie dokonana poprzez opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju Klastra w oparciu o potencjał innowacyjny regionu, a także:

•    stworzenie studium wykonalności dla Klastra Life Science Kraków jako odpowiedź na brak fachowych opracowań z zakresu rozwoju nauk przyrodniczych w Małopolsce i ich przełożenia na działalność komercyjną,
•    spotkania i konferencje dotyczące transferu wiedzy i technologii z zakresu life science dla szkół wyższych, ośrodków naukowo – badawczych oraz przedsiębiorców zainteresowanych działaniem klastra, w tym bezpośrednie spotkania przedstawicieli klastra z ww. instytucjami,
•    spotkania przedstawicieli szkół wyższych i innych ośrodków naukowo-badawczych oraz przedsiębiorców zainteresowanych komercjalizacją w zakresie life science. Spotkania mają skutkować poszerzeniem współpracy, a także wdrożeniem konkretnych pomysłów w przemyśle (patenty, licencje). Planowane są spotkania branżowe life science oraz spotkania „skrojone na miarę”,
•    utworzenie strony internetowej klastra,
•    działania promocyjne klastra w Polsce i zagranicą, w tym: konferencje prasowe, reklama w mediach, reklama bezpośrednia, wyjazdy na szkolenia, warsztaty i seminaria.

Struktura organizacyjna Klastra Life Science Kraków jest już wstępnie opracowana. Najważniejszym organem w jego strukturze będzie Rada Klastra, która jako organ uchwałodawczy, podejmować będzie strategiczne decyzje dotyczące kierunków jego rozwoju. W skład Rady wchodzić będą przedstawiciele firm i instytucji, członków klastra. Organ przedstawicielski miałby kompetencje powołania organu wykonawczego złożonego z jednej lub kilku osób (decyzję w tej sprawie podejmie Rada Klastra).

Idea utworzenia Klastra Life Science w Krakowie jest stosunkowo młoda, ale bez wątpienia ma bardzo dużą szansę realizacji, co powodowane jest wielkim potencjałem miasta i regionu w dziedzinie nauk biomedycznych, chęcią zaangażowania się w tę inicjatywę ze strony instytucji B+R oraz przedsiębiorstw, a także zidentyfikowaną potrzebą intensyfikacji współpracy świata nauki i biznesu dla obopólnej korzyści.

Podobne cele przyświecały inicjatorom powstania innych krakowskich klatrów, tj. Małopolskiego Klastra Technologii Informatycznych, E-Klastra – Małopolskiego Klastra Informatycznego oraz Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii.

Zasadniczym celem Małopolskiego Klastra Technologii Informatycznych jest stworzenie platformy informacyjnej i narzędzi koordynacji działań wspierających proces tworzenia nowych przedsiębiorstw, w tym w oparciu o powstające innowacyjne technologie IT, rozpoznawanie potrzeb przedstawicieli świata nauki i biznesu prowadzących do zwiększania ich konkurencyjności, a także budowa konsorcjów aplikujących o środki finansowe do funduszy strukturalnych, programów ramowych i innych potencjalnych źródeł finansowania. Bardzo ważnym aspektem powstania Małopolskiego Klastra Technologii Informatycznych jest również stworzenie narzędzi informacji i koordynacji działań wspierających proces tworzenia nowych przedsiębiorstw, w tym w oparciu o innowacyjne technologie IT, a przy tym rozpoznanie możliwości i potrzeb outsourcingu wybranych obszarów działania przedsiębiorstw branży teleinformatycznej na rzecz powstających innowacyjnych firm. W inicjatywę budowy tego klastra zaangażowały się firmy (m.in.: ComArch, Solidex, ABB, Delhi), uczelnie (AGH, UJ, Politechnika Krakowska, WSB-NLU Nowy Sącz oraz PWSZ Tarnów), instytucje otoczenia biznesu (np. CZT AKCENT, Krakowski Park Technologiczny, czy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego), a także Województwo Małopolskie.
Powstanie E-Klastra – Małopolskiego Klastra Informatycznego współfinansowane było ze środków europejskich w ramach ZPORR. Celem budowy tej platformy współpracy był rozwój systemu innowacyjności w regionie w szczególności poprzez zbudowanie sieci powiązań pomiędzy firmami działającymi w szeroko pojętej branży IT a szkołami wyższymi kształcącymi przyszłych pracowników, przygotowanie inicjatyw, które będą korzystnie wpływać na rozwój biznesu IT w Małopolsce (szczególnie dotyczy to małych i średnich przedsiębiorstw) oraz promocję Małopolski jako konkurencyjnego regionu Europy. Partnerami w tej inicjatywie jest kilka firm i instytucji, m.in.: Ericpol Telecom Sp. z o.o., Inkubator Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, Wyższa Szkoła Zarządzania / The Polish Open University). Inicjatorem przedsięwzięcia jest krakowska spółka Multimedia Communication.
Jedyną ponadregionalną organizacją klastrową, która zainicjowana została w Krakowie jest Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii. Jego misją jest rozwój badań, kształcenie kadr oraz wdrożenia innowacyjnych technologii w celu zwiększenia pozyskania i wykorzystania czystej energii z lokalnych zasobów, a w konsekwencji uniknięcie emisji szkodliwych substancji do środowiska przyrodniczego. Perspektywicznie klaster zamierza zaangażować się w badania w obszarach wykorzystania energii jądrowej do zero-emisyjnej produkcji paliw płynnych, wytwarzania wodoru do napędu pojazdów mechanicznych, a także wykorzystania gazu ziemnego do napędu pojazdów w komunikacji miejskiej. Koordynatorem  przedsięwzięcia jest Akademia Górniczo-Hutnicza, a jej partnerami jest m.in.: Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Politechnika Rzeszowska, Instytut Nafty i Gazu, EC Kraków, PGNiG, ZE Rzeszów, władze regionalne oraz fundusze ekologiczne.
Jak każda duża inicjatywa, również klaster, potrzebuje nie tylko dobrych chęci, ale także środków finansowych na swoje powstanie i efektywne funkcjonowanie. Utworzenie platformy współpracy w ramach klastra daje dużą szansę na pozyskanie dofinansowania ze środków europejskich w latach 2007 – 2013. Wystarczy tu przytoczyć założenia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który w Działaniu 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw” przewiduje wsparcie dla kooperacyjnych powiązań przedsiębiorstw i instytucji sektora B+R poprzez tworzenie klastrów, sieci oraz partnerstw. Podobny rodzaj wsparcia, ale dla projektów ponadregionalnych, został przewidziany w Priorytecie 5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Warunkiem przystąpienia do konkursu na wsparcie klastrów w ramach Działania 5.1 („Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”) będzie lokalizacja klastra na terenie minimum dwóch województw. Ponadto w jego skład będzie musiało wchodzić co najmniej 10 przedsiębiorstw, które jednocześnie stanowią przynajmniej połowę wszystkich podmiotów będących członkami klastra. Ważnym źródłem pozyskiwania funduszy będzie również VII Program Ramowy, na potrzeby którego Komisja Europejska wyasygnowała kwotę blisko 54 mld euro.


Kamil Kipiel
CITTRU, UJ
kamil.kipiel@uj.edu.pl

CITTRU, UJ
kamil.kipiel@uj.edu.pl